Friday, December 12, 2008

Best Beard Finalists

Daddy Kurapak: Just imagine if all Brunei men ada janggut macam ani...famous kali Brunei eh? Baru pelancung ke mari. 
No comments: